Visitaties - Studiecentrum Openbaar Onderwijs

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Visitaties

Nieuws

CBOO Visitaties Openbare Identiteit


Het CBOO is een organisatie die de belangen van openbaar onderwijs in de breedste zin van het woord behartigt. Daarbij is het uniek, dat het CBOO een geledingenstructuur heeft. In het CBOO zijn vertegenwoordigd:

-  de Groep Openbaar Onderwijs van de Algemene Onderwijsbond (AOb)
-  schoolleiders primair en voortgezet onderwijs
-  Stichting Ouders
-  Stichting Bestuurders
-  Stichting Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO)
-  Stichting Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO)

Het CBOO is daarmee de enige organisatie in Nederland, die nog uitsluitend de belangen van het openbaar onderwijs behartigt. Voor meer informatie hieromtrent, klik HIER.


Het CBOO-beleid is terug te vinden in de speerpunten, die apart zijn genoemd in het beleidsplan 2016/2017:


1. het nog duidelijker op de kaart zetten van het CBOO als enig landelijk onderwijsnetwerk openbaar onderwijs met een alle geledingen omvattende vertegenwoordiging en een bestuurlijke vertegenwoordiging van levensbeschouwelijk GVO en HVO;

2. het z.s.m. verder uitbouwen van een effectief lobbynetwerk tegen de achtergrond van de nieuwe politieke verhoudingen in Den Haag. Daarbij wordt alles op alles gezet om verdere ontmanteling van de positie van het openbaar onderwijs in het kader van handhaving van Grondwetsartikel 23 lid 4. Middel daartoe is een voor medio 2016 gepland CBOO symposium, waarbij het de bedoeling is, dat vooral beleidsmakers van MinOCW, leden van de vaste Kamercommissie Onderwijs, vertegenwoordigers van gemeenten en schoolbesturen openbaar onderwijs bijeen worden gebracht om met elkaar te bezien hoe een geactuliseerd onderwijsstelsel met transparantie en democratische besluitvorming met borging door de overheid vorm kan worden gegeven. E.e.a. zal in een document vorm worden gegeven, dat in de politiek, maar ook op regionaal – en lokaal bestuurlijk niveau zal moeten worden gebruikt. Het CBOO zal daarbij een katalyserende rol spelen;

3. het krachtig voorzetten van visitaties openbare identiteit met het voorhanden zijnde visitatorenbestand. Daarbij is een bijzondere taak weggelegd voor de lidorganisaties, die vanuit hun eigen netwerken de scholen wijzen op belang van CBOO visitaties openbare identiteit;

4. het tegengaan van de trend van omzetting van openbaar onderwijs naar samenwerkingsconstructies;

5. het z.s.m. verder ontwikkelen en uitbouwen van PR-instrumenten, die positief katalyserend werken op de voorgaande punten;

6. het onderzoeken van mogelijkheden voor gemeenten (of overheid) om hun verantwoordelijkheid te kunnen nemen aangaande openbaar onderwijs als basisvoorziening zoals vastgelegd in de wet. Daarmee wordt niet alleen de financiële invloed van de overheid bedoeld, maar ook een inhoudelijke invloed (zoals o.a. aan de orde komt bij visitaties van het CBOO); het CBOO heeft ervoor gekozen daarvoor een aantal speerpunt regio’s aan te wijzen, waar de relatie tussen schoolbesturen openbaar onderwijs en betrokken gemeenten nader wordt bestudeerd. Daarbij is het de bedoeling, dat de wijze waarop de verantwoordingsplicht naar de publieke gemeenschap door gemeentebesturen en schoolbesturen vorm wordt gegeven toetssteen is;

7. het overwegen van de vereniging als bestuursvorm in het openbaar onderwijs in de toekomst naast de huidige stichtingsvorm. Het is een illusie, dat in het huidige onderwijsbestel de stichtingen als juridische vorm van schoolbestuur zijn weg te denken.

8. het verjongen van het bestuur van het CBOO. De kracht van het CBOO is de diversiteit van de geledingen die bestaat uit bestuurders, schoolleiders, docenten en het humanistisch en godsdienstig vormingsonderwijs. De organisatie heeft een goed netwerk en kan met beperkte middelen draaien. De visitaties m.b.t. openbaar onderwijs zijn een sterk punt van de organisatie.

Het CBOO wil zijn doelstellingen bereiken door invloed uit te oefenen waar dat effectief is. Daarnaast  visiteert het CBOO openbare scholen op de kenmerken van openbare identiteit en geeft daartoe een certificaat af. Dit certificaat kan als prestigieus gekenschetst te worden.

Visitatie identiteit openbaar onderwijs

Als de school voldoende invulling geeft aan openbare identiteit verstrekt het CBOO een certificaat, dat met de nodige PR wordt gepresenteerd. (Hierover vindt altijd afstemming met de desbetreffende school en het bestuur plaats.) Dat draagt bij aan de positieve beeldvorming van de school naar buiten.

Procedure bij CBOO visitaties


Voor een informatieoverzicht van CBOO visitaties openbare identiteit is verder van belang te weten, dat:

-  aan CBOO-visitatoren hoge eisen worden gesteld (zie competentieprofiel visitator openbaar onderwijs).
-  gebruik wordt gemaakt van vragenlijsten, die van tevoren naar de school worden gestuurd en ingevuld digitaal worden teruggestuurd naar het CBOO-visitatiesecretariaat. Mede op basis van die voorinformatie bereiden visitatoren hun bezoek aan de school voor.
- het visitatieverslag door de visitatoren volgens een vast format wordt samengesteld.
- een visitatietraject, waarbij veel uren, kennis, menskracht en afhankelijk van de afstand tot de te visiteren locatie ook reiskosten met zich meebrengt, door het CBOO wordt uitgevoerd met als streven zo laag mogelijk uit de komen en ongeveer kostendekkend te zijn. Van een winstoogmerk is absoluut geen sprake. Klik HIER voor een eenvoudig kostenoverzicht.

Het CBOO is graag bereid voor nadere toelichting op deze informatie een bezoek te brengen aan die persoon binnen uw organisatie die voor identiteitszaken het eerste aanspreekpunt is en bevoegd is verdere afspraken te maken als het in gang zetten van visitatietrajecten aan de orde is.

Daartoe kunt u contact opnemen met :

CBOO-secretaris M. Hietbrink:
030 - 298 91 67
mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu